Било Etruria
 - комплект от два
   еднакви елемента,
   които се наставят
   един върху друг
 - за покриви с ъгъл на
   върха от 90° до 170°
 -
 Планка Etruria 
 - монтира се през
    1м или по-малко
 - за PVC
 Капачка за винт
 - PVC, в цвета на плоскостта
 - зелена, сива, брик (виж Romana)
- ETRURIA плоско-
  стите са идеални
   и за овални по-
   кривни констру-
   кции.
- необходим мини-
   мален радиус на
   покрива - 5м
- подходящи за стени и
  вертикали
- уникалния състав на
   Polym.cryl позволява
   ползването на    плоско-
   стите във всякакви
   промишлени  и земе-
   делски условия